Regulamin - B:FIT

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach sklepu.
 2. Konsument– zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego pod adresem: www.bfitnatural.pl
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bfitnatural.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
 6. Towar– wszelkie prezentowane w serwisie przedmioty, w tym w szczególności: produkty żywnościowe, odzież sportowa, i inne;
 7. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy: Elta Polska Marcin Zabłocki z siedzibą w Żywcu (34-300) ul.Ks. Pr. Stanisława Słonki 20a, NIP 5531543003, Regon: 072856660 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 10. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.bfitnatural.pl.
 2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 4. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.bfitnatural.pl, prowadzony jest przez Elta Polska Marcin Zabłocki.
 5. Niniejszy regulamin określa w szczególności:
  – zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
  – warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach  Sklepu Internetowego;
  – warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego
  – zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 6. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: – Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
  – Chrome w wersji 49 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
  – Firefox w wersji 43 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
  – Microsoft Edge w wersji 13 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
  – Opera w wersji 36 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
  – Safari w wersji 4 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript.
 7. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami praw Elta Polska Marcin Zabłocki zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat.
 9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.bfitnatural.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 10. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie ofertę.

 

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w polskich nowych złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja w jego ramach oraz podanie koniecznych do zawarcia Umowy sprzedaży danych osobowych.
 4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 5. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 6. Elta Polska Marcin Zabłocki może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Elta Polska Marcina Zabłockiego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzących w dobre imię Elta Polska Marcin Zabłocki.
 7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Elta Polska Marcin Zabłocki.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny www.bfitnatural.pl usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym., np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionych informacji handlowych (spam),
  d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Elta Polska Marcin Zabłocki,
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.bfitnatural.pl, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  – przedmiotu zamówienia,
  – jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  – wybranej metody płatności,
  – wybranego sposobu dostawy,
  – czasu dostawy.
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe (niezbędnych do zawarcia umowy) oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Elta Polska Marcin Zabłocki Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.bfitnatural.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

Dostawa

 1. Dostawa Towarów realizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w wybrany przez Klienta sposób wysyłki:
  Koszty dostawy na terenie Polski:
  – Kurier UPS – przedpłata na konto 17zł
  – Kurier UPS – płatność przy odbiorze 21 zł
 3. Zamówienia realizowane są co do zasady w ciągu 3 dni roboczych.
 4. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia nie jest możliwa w określonym czasie klient zostanie tym fakcie poinformowany
 5. Klient, w przypadku zamówień przedpłaconych, zostaje zwolniony z opłat, jeśli wartość jego zamówienia nie uwzględniającą kosztów wysyłki przekroczy lub będzie równa kwocie 100 zł.
 6. W przypadku gdy nie uda się zrealizować dostawy przez wybrany przez Klienta sposób dostawy, zostanie on o tym poinformowany telefonicznie lub mailowo.

 

Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  a) płatnością w systemie bankowości elektronicznej na stronie sklepu www.bfitnatural.pl
  b) płatnością przy odbiorze Towaru.
 3. Sposób uiszczenia ceny za pobraniem może być niedostępny dla danych zamówień, a Elta Polska Marcin Zabłocki zastrzega sobie prawo oferowania tego sposobu płatności tylko dla wybranych zamówień.

 

Uprawnienie do odstąpienia od umowy.

 1. Konsumentowi przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy na podstawie ustawy o prawach konsumenta, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Elta Polska Marcin Zabłocki ul. Ks. Pr. Stanisława Słonki 20a 34-300 Żywiec, o podjętej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy, w ciągu 14 dni od dostarczenia towaru, poprzez przesłanie wypełnionego formularza (link do formularza) na adres bfit@eltapolska.pl. Po otrzymaniu wiadomości Sprzedawca wyśle potwierdzenie jego otrzymania.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Przedmioty zamówienia podlegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Reklamacje towarów

 1. Elta Polska Marcin Zabłocki jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: bfit@eltapolska.pl..Elta Polska Marcin Zabłocki ul. Ks. Pr. St. Słonki 20a, 34-300 Żywiec.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną
 4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Elta Polska Marcin Zabłocki podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Elta Polska Marcin Zabłocki wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Elta Polska Marcin Zabłocki ul. Ks. Pr. Stanisława Słonki 20a 34-300 Żywiec, mailowo pod adres bfit@eltapolska.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Elta Polska Marcin Zabłocki zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

Dane osobowe

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Klienta przez Elta Polska Marcin Zabłocki zostały uregulowane w Polityce Prywatności.

 

Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Elta Polska Marcin Zabłocki a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Elta Polska Marcin Zabłocki a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Elta Polska Marcin Zabłocki.
 3. Elta Polska Marcin Zabłocki zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest w szczególności: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany cen usług wpływających na cenę dostaw i Towarów – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Klient zostanie poinformowany z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zmiany w Regulaminie nie dotyczą Klientów, którzy zawarli Umowę sprzedaży przed wprowadzeniem zmian.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.